Algemene Voorwaarden Review Pilot.


De algemene voorwaarden voor het gebruik van Review Pilot, Review tool, haar websites, overige diensten en lidmaatschap. Met gebruik van de websites aanvaard u gebonden te zijn aan de gebruiksvoorwaarden en gebruiksrichtlijnen. Om gebruik te maken van de diensten van Review Pilot dient u 16 jaar of ouder te zijn.

Bij het aanmaken van een account,  gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden  en ontstaat er een overeenkomst.

Artikel 1. Definities.

1.1 Consument: Consument is de koper/afnemer van goederen/diensten als natuurlijk persoon of handelt in naam van beroep of bedrijf en een beoordeling geeft over een gebruiker.
1.2 Gebruiker: Bedrijfslid, bedrijf, of onderdeel van een bedrijf dat aangesloten is bij Review Pilot.
1.3 Review Pilot: Review Pilot als organisatie en haar internetsites, platform, Review tools, Review Pilot software en domeinnamen.
1.5 Overeenkomst: Iedere overeenkomst tussen Review Pilot en Gebruiker.
1.4 Klantenbeoordelingen/Reviews: De beoordelingen of reviews die door consumenten worden gegeven op uitnodiging van een gebruiker.
1.5 Platform: Het online systeem met technologie dat Review Pilot gebruikt voor het bieden van diensten aan bedrijven en consumenten.
1.6 Widget: Het beschikbaar gestelde element waarmee een gebruiker beoordelingen kan weergegeven.
1.7 Dienst:   Alle werkzaamheden en activiteiten die voorwerp zijn van de overeenkomst. Daarbij behoort  oa het faciliteren van het verzamelen van beoordelingen van consumenten over de gebruiker.
1.8 Verwerkersovereenkomst: Als bijlage kunt u als gebruiker de verwerkersovereenkomst vinden.
(Onderaan deze alg. voorwaarden)

Artikel 2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst(en) tussen Review Pilot en gebruiker. 2.2 Review Pilot heeft het recht deze  Algemene Voorwaarden te wijzigen. Enige wijziging zal op de website of op andere wijze aan de gebruiker bekend gemaakt worden. Indien de gebruiker de wijziging niet accepteert kan de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen na bekendmaking ontbonden worden. Na deze periode accepteert de gebruiker de wijziging. 

Artikel 3.  Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Een aanbieding of offerte van Review Pilot is altijd vrijblijvend.
3.2 Iedere aanmelding door het aanmaken van een account, door een gebruiker is bindend, en kan niet worden herroepen. Als een aanmelding wordt aanvaard door Review Pilot of dat Review Pilot uitvoering geeft aan de aanmelding, ontstaat er een overeenkomst.
3.3 Een aanvraag van een gebruiker kan door Review Pilot geweigerd worden. Dit indien er bijvoorbeeld twijfel bestaat over de kredietwaardigheid van de gebruiker. Review Pilot is niet verplicht om een reden te geven, noch heeft de gebruiker recht op schadevergoeding.

Artikel 4. Dienst

4.1 Een gebruiker dient zich op de site van Review Pilot te registreren en een account aan te maken, alvorens er gebruik kan worden gemaakt van de dienst.
4.2 Bij de registratie zal de gebruiker de gevraagde gegevens volledig en naar waarheid invullen. Alleen een eigenaar of een bevoegde medewerker mag een aanvraag doen namens een bedrijf.
4.3 Gebruiker kan eigen gegevens zelf beheren op het platform. Gegevens waarbij dit niet mogelijk is zal Review Pilot op verzoek zorgen voor aanpassing. Indien er veranderingen zijn bij gegevens van de gebruiker, is deze zelf verantwoordelijk voor aanpassing van de betreffende gegevens. Review Pilot kan hier op verzoek bij helpen.
4.4 Review Pilot zal zich inspannen om de dienst binnen overeengekomen termijn te leveren. Deze termijn is een richtlijn en kan daarmee niet fataal worden.
4.5 Er kan gaan garantie gegeven worden op het vrij zijn van storingen binnen haar dienst. Review Pilot kan dit niet garanderen, docht zal bij een storing zo spoedig mogelijk zorgen voor een herstel.
4.6 Voor het uitvoeren van de dienst kan Review Pilot derden inschakelen.
4.7 De dienst kan in het kader van onderhoud (tijdelijk) buiten werking worden gesteld. Dit om verbeteringen door te voeren, of onderhoud uit te voeren.  De gebruiker heeft hierbij geen recht op schadevergoeding of ontbinding.

Artikel 5. Lidmaatschapsovereenkomst en bijdrage

5.1 Een gebruiker gaat een lidmaatschap aan na het aanmaken van een account. Betaling van de lidmaatschapsbijdrage vind plaats bij het aanmaken van een account. Dit kan via een Ideal overboeking. De opvolgende betaling zal geschieden via automatische incasso. Dit automatisch proces verloopt via het online systeem en betaling intermediair. Bij het aanmaken van een account gaat u akkoord met de automatische incasso.
5.2 Bij het uitblijven van betaling van het verschuldigde bedrag binnen de gestelde termijn, is de gebruiker  in verzuim; hij is vanaf het moment van het in verzuim treden over het opeisbare bedrag rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente, één en ander onverminderd de overige rechten van Review Pilot.
5.3 In geval van liquidatie, faillissement of surcéance van betaling van het lid zullen de verplichtingen van het lid onmiddellijk opeisbaar zijn.
5.4 Door de gebruiker gedane betalingen strekt / strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt het lid dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
5.5 Een gebruiker  gaat akkoord dat alle facturen worden verzonden per mail, en garandeert dat het opgegeven BTW identificatienummer correct is. Tevens autoriseert gebruiker Review Pilot om dit te gebruiken voor transacties met verlegde BTW.
5.6 Tarieven zijn in Euro's en zijn exclusief omzetbelasting en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen.
5.7 De tarieven van het lidmaatschap kunnen door Review Pilot worden aangepast. Wijzigingen zullen worden bekend gemaakt op de website.
5.8 Review Pilot kan haar dienst opschorten indien een bedrijf een betaling achterstand van meer dan 30 dagen heeft. Indien gebruiker in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening, zowel in als buiten rechte, voor zijn rekening.

Artikel 6: Gebruik reviewsysteem

6.1 Het Logo en Widget van Review Pilot mag alleen gebruikt worden indien de gebruiker een betaald lidmaatschap heeft.
6.2 Voor het lidmaatschap zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
6.3 Review Pilot behoudt het recht om gebruik van het reviewsysteem te beëindigen in o.a. de situatie; - Bij aanhoudende klachten - Het niet voldoen van lidmaatschapsbijdrage - Bij constatering van het niet naleven van de alg. voorwaarden, en of wetgeving - Bij surséance van betaling - Bij faillissement - Bij beëindiging van activiteiten.
6.4 De gebruiker zal het Review Pilot logo en /of  Widget zichtbaar op haar site(s) plaatsen. Het logo en of Widget dient een link naar de Review Pilot site te hebben zodat consumenten toegang hebben tot informatie.
6.5  Indien de gebruiker wijzigingen doorvoert op eigen site(s) die van invloed kunnen zijn op het correcte weergave van reviews, dient dit onverwijld gemeld te worden.
6.6 Bij het onrechtmatige gebruik van het Review Pilot logo’s en/ of widget behouden wij het recht, om na waarschuwing en verzoek tot verwijdering, een boete op te leggen. Tevens wordt zonder directe verwijdering het misbruik bij de overheid gemeld en melding gemaakt diverse sites.
6.7 De reviewwidget kan na het ontvangen van de eerste beoordeling  op de website(s) van de gebruiker gevoerd worden.
6.8 Gedurende het lidmaatschap de gebruiker,  gebruik maken van een niet exclusief en niet overdraagbaar recht tot gebruik van het beoordelingen/reviews-systeem.
6.9 Het is niet toegestaan als gebruiker om beoordelingen/reviews te veranderen of te beïnvloeden. Indien het bedrijf van mening is dat een geplaatste beoordelingen/reviews in strijd is met de richtlijnen, kan een melding worden gedaan. Review Pilot zal dit beoordelen en waar nodig de beoordelingen/reviews verwijderen of aanpassen.
6.10 Review Pilot staat in haar recht, echter is hiertoe niet verplicht, om beoordelingen/reviews te publiceren of te laten publiceren op websites van Partners en of in zoekmachines.
6.11 Iedere gebruiker die  heeft de verantwoording om eigen  bedrijfsgegevens actueel te houden via het platform.
6.12 Het is een gebruiker niet toegestaan het Review Pilot logo, Widget en tools op het platform te misbruiken. Het systeem mag niet gemanipuleerd worden. Technische maatregelen zijn aanwezig om dit te voorkomen. Bij constatering dat een gebruiker zich schuldig maakt aan misbruik of manipulatie, zal toegang en gebruik van het reviewsysteem worden ontnomen.
6.13 Review Pilot stelt inloggegevens beschikbaar aan de gebruiker.  Gebruiker is verplicht om deze gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik door derden. Bij het vermoeden van onjuist gebruik is het bedrijf verplicht dit bij Review Pilot te melden.
6.14 Het lidmaatschap heeft een eerste  periode van 12 maanden. Na deze periode wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd met periodes van één (1) jaar.  Dit tenzij in van de partijen schriftelijk opzegt met de in acht neming van een opzegtermijn van 1 maand voor het einde van de lopende contractperiode.
6.15 Na beëindiging van het lidmaatschap wordt toegang tot het platform, diensten, gebruik logo en widget, bij gebruiker ontnomen. Opgebouwde SEO links met partners worden offline gezet.
6.16 Negatieve beoordelingen gaan voor een periode in quarantaine waarbij de gebruiker de mogelijkheid heeft om contact met de consument op te nemen om een eventuele ontevredenheid op te lossen. De review kan eventueel aangepast worden door de consument. Na deze periode wordt de review geplaatst.

Artikel 7.  Intellectuele Eigendomsrechten

Bezoekers en gebruikers van de website en platform zijn niet bevoegd om gegevens te delen met derden. Review Pilot zal dit alleen toestaan met toestemming. Alle merkrechten, auteursrechten, namen, afbeeldingen, teksten op de website(s) ,platform van Review Pilot, en overige rechten berusten bij Review Pilot. Gebruiksrechten vervallen bij het beëindigen van de overeenkomst.

Artikel 8.  Aansprakelijkheid en garanties.

Review Pilot zal een inspanning leveren om de dienst conform overeenkomst te leveren. Review Pilot kan echter niet garanderen dat de dienst ononderbroken zal werken. Buiten het dwingend recht is Review Pilot nooit aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook. De onder dwingend recht bepaalde aansprakelijkheid voor Review Pilot is tot een maximum bedrag van het voor de overeenkomst afgesproken prijs (ex. Btw) beperkt. Hierbij zal het jaarbedrag van het lidmaatschap de maximale vergoeding bedragen. Review Pilot sluit iedere aansprakelijkheid van voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, uit. Ook sluit Review Pilot enige aansprakelijkheid uit bij verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten. Voor aanspraken van derden zal de gebruiker Review Pilot vrijwaarden. De geleden schade door aanspraak van derden komen voor rekening van de gebruiker. Hieronder zij inbegrepen de kosten voor het voeren van verweer en proceskosten. De dienstverlening zal door Review Pilot hardwarematig en softwarematig beschermd worden. Dit om misbruik en onrechtmatig toegang tot gegevens van de gebruiker tegen te gaan. De gebruiker draagt zelf het risico en dient zelf back-ups van gegevens te maken. Review Pilot kan niet garanderen dat gebruik van haar dienst zorgt voor meer klanten, hogere omzet of bezoeken op website(s). Review Pilot kan niet garanderen dat het platform ononderbroken zal werken, en gebreken en/of storingen heeft. Gebruiker is aansprakelijk voor het gebruik van de dienst via zijn inloggegevens.

Artikel 9.  Duur van de overeenkomst.

De overeenkomst zal worden aangegaan voor onbepaalde tijd, dit tenzij anders overeengekomen.
Opzeggen van een overeenkomst kan per brief of e-mail. Een overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd met dezelfde periode die initieel is afgesloten. Dus van één (1), twee (2), of drie (3) jaar. De looptijd is daarmee minimaal 1 jaar. Opzeggen kan indien er uiterlijk een (1) maand voor het einde van de lopende contractperiode schriftelijk is opgezegd.
Review Pilot kan jouw uitsluiten van gebruik van diensten indien je;
In strijd handelt met de algemene voorwaarden of de Nederlandse wet en regelgeving niet naleeft.
Review Pilot kan de overeenkomst te ontbinden indien voor de gebruiker surseance van betaling is verleend of de gebruiker in staat van faillissement verkeert, of er een faillissementsaanvraag is ingediend.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Het Nederlands recht van toepassing op deze Algemene voorwaarden en de Overeenkomst. Geschillen zullen worden voorgedragen bij de bevoegde rechter in de omgeving van het vestigingsadres van Review Pilot of na keuze van Review Pilot.

Artikel 11. Privacy

Het privacy beleid is van toepassing op alle gegevens van bedrijven en consumenten die wij verwerken in kader van onze diensten. Als een consument een klantenbeoordeling plaatst geeft deze toestemming om de persoonsgegevens hierbij te verwerken.

Artikel 12. Slotbepaling

Review Pilot heeft het recht om zonder toestemming van de gebruiker, de rechten en plichten uit deze overeenkomst over te dragen aan een dochteronderneming, en / of aan een derde onderneming in geval van overname van de onderneming. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

-------------
 

BIJLAGE – VERWERKING PERSOONSGEGEVENS (VERWERKERSOVEREENKOMST) per 25-05-2018


Indien Leverancier bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever Persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing.

Artikel 1. Algemeen

1. De begrippen die in deze Bijlage worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) hebben de betekenis die daaraan in de AVG is toegekend.
2. Bij de verwerking van Persoonsgegevens kan Opdrachtgever worden aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke, of indien Opdrachtgever de Persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij verwerkt als Verwerker. Leverancier vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin de Opdrachtgever Persoonsgegevens verwerkt) de rol van Verwerker of subverwerker.

Artikel 2. Doeleinden van de verwerking

1. Leverancier verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de Overeenkomst in opdracht van Opdrachtgever Persoonsgegevens te verwerken. De verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst , plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
2. Leverancier zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Opdrachtgever is vastgesteld. Opdrachtgever zal Leverancier op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Bijlage zijn genoemd. In het addendum van deze Bijlage is vastgelegd om welke categorieën van betrokkenen en persoonsgegevens het gaat.
3. Leverancier heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens. Leverancier neemt geen beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van Persoonsgegevens.

Artikel 3. Verplichtingen leverancier

1. Ten aanzien van de in artikel 2 genoemde verwerkingen zal Leverancier zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het verwerken van Persoonsgegevens.
2. Leverancier zal Persoonsgegevens en andere gegevens verwerken die door of namens de Opdrachtgever aan Leverancier zullen worden aangeleverd.
3. Leverancier zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe en binnen een redelijke termijn, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Bijlage.
4. De verplichtingen van Leverancier die uit deze Bijlage voortvloeien, gelden ook voor degenen die Persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Leverancier.
5. Leverancier zal Opdrachtgever in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van Opdrachtgever in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving.
6. Leverancier zal Opdrachtgever de noodzakelijke medewerking verlenen wanneer er in het kader van de verwerking een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, of voorafgaande raadpleging van de toezichthouder, noodzakelijk mocht zijn.

Artikel 4. Doorgifte van persoonsgegevens

1. Leverancier mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen en buiten de Europese Unie, met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving.
2. Leverancier zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe, melden om welk land of landen het gaat.

Artikel 5. Verdeling van verantwoordelijkheid

1. Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving.
2. De toegestane verwerkingen zullen door Leverancier worden uitgevoerd binnen een (semi-) geautomatiseerde omgeving.
3. Leverancier is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de Persoonsgegevens onder deze Bijlage, overeenkomstig de instructies van Opdrachtgever en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Voor alle overige verwerkingen van Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de Persoonsgegevens door Opdrachtgever, verwerkingen voor doeleinden die niet door Opdrachtgever aan Leverancier zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Leverancier niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij Opdrachtgever.
4. Opdrachtgever staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van Persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze Bijlage, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 6. Inschakelen van derden of onderaannemers

1. Opdrachtgever verleent Leverancier hierbij toestemming om bij de verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen.
2. Op verzoek van Opdrachtgever zal Leverancier Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde subverwerkers. Opdrachtgever heeft het recht om bezwaar te maken tegen het inschakelen van een subverwerker. Dit bezwaar dient schriftelijk, binnen twee weken en door argumenten ondersteund, te worden ingediend.
3. Leverancier zorgt er onvoorwaardelijk voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Opdrachtgever en Leverancier zijn overeengekomen. Leverancier staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden.

Artikel 7. Beveiliging

1. Leverancier zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van Persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
2. Leverancier staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Leverancier zal zich inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de Persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
3. Opdrachtgever stelt enkel Persoonsgegevens ter verwerking aan Leverancier ter beschikking, indien Opdrachtgever zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 8. Meldplicht

1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidde tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwekte gegevens) zal Leverancier, zich naar beste kunnen inspannen om Opdrachtgever daarover zo snel mogelijk te informeren naar aanleiding waarvan Opdrachtgever beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. Leverancier spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken.
2. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Leverancier meewerken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het melden naar de relevante autoriteiten.
3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:

Wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
a)Wat is het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg;
b)Wat is de (voorgestelde) oplossing;
c)Wat de reeds ondernomen maatregelen zijn;
d)Contactgegevens voor de opvolging van de melding;
e)Wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf, Opdrachtgever, toezichthouder).

Artikel 9. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

1. In het geval dat een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan Leverancier, zal Leverancier het verzoek doorsturen aan Opdrachtgever en de betrokkene hiervan op de hoogte stellen. Opdrachtgever zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen. Indien blijkt dat de Opdrachtgever hulp benodigd heeft van Leverancier voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, zal Leverancier hieraan meewerken en kan Leverancier hiervoor onverwijld kosten in rekening brengen.

Artikel 10. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

1. Op alle Persoonsgegevens die Leverancier van Opdrachtgever ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Bijlage, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Leverancier zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.
2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:

- Voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen; of
- Indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Hoofdovereenkomst of deze Bijlage; en
- Indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 11. Audit

1. Opdrachtgever heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke ICT-deskundige die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit deze Bijlage.
2. Deze audit vindt uitsluitend plaats nadat Opdrachtgever de bij Leverancier aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Opdrachtgever geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Leverancier aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Bijlage door Leverancier. De door Opdrachtgever geïnitieerde audit vindt twee weken na voorafgaande aankondiging door Opdrachtgever, eens per jaar plaats.
3. Leverancier zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs (behoudens privacygevoelige gegevens van derden), en medewerkers zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, waarbij een termijn van maximaal twee weken redelijk is tenzij een spoedeisend belang zich hiertegen verzet, ter beschikking stellen.
4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.
5. De redelijke kosten voor de audit worden door de Opdrachtgever gedragen, met dien verstande dat de kosten voor de in te huren ICT-deskundige altijd door Opdrachtgever zullen worden gedragen.

Artikel 12. Duur en opzegging

1. De Bijlage is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.
2. De Bijlage kan tussentijds niet worden opgezegd.
3. Partijen mogen deze Bijlage alleen wijzigen met wederzijdse instemming.
4. Na beëindiging van de Bijlage vernietigt Leverancier de van Opdrachtgever ontvangen Persoonsgegevens onverwijld, tenzij Partijen anders overeenkomen.